Nadawanie uprawnień użytkownikowi

Nadawanie uprawnień od strony konta użytkownika, odbywa się podczas edycji danych użytkownika w ramach zakładki Nadane uprawnienia. W zakładce tej dostępny jest znacznik, którego zaznaczenie powoduje wyświetlenie na liście tylko tych pojedynczych uprawnień i grup praw, które zostały przypisane bezpośrednio użytkownikowi.

Natomiast zlikwidowanie zaznaczenia w tym polu powoduje wyświetlenie listy wszystkich praw pojedynczych uprawnień lub grup praw przypisanych użytkownikowi lub grupom użytkowników, do których przypisane zostało konto użytkownika.

Oznaczenia stosowane w listach pokazują:

  • pojedyncze uprawnienie przypisane bezpośrednio użytkownikowi –
  • grupy praw przypisane bezpośrednio użytkownikowi –
  • pojedyncze uprawnienia przypisane grupie użytkowników, do której przynależy użytkownik –
  • grupy praw przypisane grupie użytkowników, do której przynależy użytkownik –
  • uprawnienia, które wynikają z więcej niż jednej grupy uprawnień –  

Dodatkowo, dla każdego wiersza w drugiej kolumnie określane jest czy jest to grupa praw ( ), czy pojedyncze uprawnienia ( ).

Podczas edytowania danych bieżącego konta użytkownika, w zakładce Nadane uprawnienia pojawia się druga lista, która zawiera nieprzypisane jeszcze użytkownikowi pojedyncze prawa oraz grupy uprawnień.

Zaznaczenie na górnej liście jednej lub więcej pozycji i wybranie przycisku  powoduje przypisanie użytkownikowi wybranych praw lub grup uprawnień. Analogicznie, jeśli edytowanemu użytkownikowi mają zostać odebrane jakieś uprawnienia, powinny zostać zaznaczone w dolnej liście, a następnie wybrany przycisk  .

Administrator musi pamiętać, że z poziomu kartoteki użytkowników odebrane mogą być jedynie te uprawniania lub grupy uprawnień, które zostały mu przypisane bezpośrednio, a nie grupie użytkowników, do której przynależy.

Przyciski  oraz  pozwalają odpowiednio przypisać edytowanemu użytkownikowi prawa z wszystkich istniejących grup uprawnień oraz wszystkie pojedyncze uprawnienia. 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę na naszej stronie. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na pliki cookie.
ZAPISZ