Historia zmian

Moduł Numer wersji Szczegóły Data wydania
FastGIS 13.3.4.73

Nowe funkcjonalności:
Diagram sieci wewnątrzbudynkowej.

Zmiany:
1. Ustawienie pola "Szafa" przy tworzeniu połączenia instalacyjnego.
2. Zablokowanie możliwości edycji nazw wzorców.
3. Udostępnienie zespołów kabli w kartotece grup obiektów.
4. Obsługa różnych wersji serwisu WFS.
5. Dorobienie przedziału widoczności skali dla serwisów WFS, WMS i danych OSM.
6. Dodanie opcji magazynowania map WFS.
7. Optymalizacja wydajności podkładów WFS.
8. Nowe pole "Numer stacji transformatorowej" dla słupa.
9. Nadawanie uprawnień do regionu przy zakładaniu nowego regionu.
10. Dodanie opisu do punktu pomiaru uszkodzenia.
11. Dodanie do kartoteki uszkodzeń i awarii filtrowania po wszystkich typach i statusach.

Poprawki:
1. Poprawienie błędu polegającego na tym, że w kartotece szaf nie można było znaleźć szafy bez umieszczenia.
2. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie wszędzie pojawiały się wypełnienia w danych WFS.
3. Poprawienie błędu polegającego na tym, że przy zmianie skali znikają dane WFS i pojawiają się dopiero po wczytaniu ponownym mapy.
4. Poprawienie błędu polegającego na tym, że przy rysowaniu z mapy nowego budynku nie ustawia się domyślnie status eksploatowany.
5. Poprawienie błędu polegającego na tym, że po dodawaniu nowego portu w przełącznicy z pionowym układem nowy port był dodawany w pierwszym panelu zamiast nowym.
6. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie można powiązać paszportu urządzenia do niepowiązanego symbolu urządzenia na mapie.
7. Poprawienie błędu polegającego na tym, że na diagramie CU nie działało wyszukiwanie.
8. Dodanie przycisku filtrowania do kartoteki wizyt.
9. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie można było dodać skrzynki jako wyposażenia szafy.
10. Poprawki do sprawozdawczości PIT.

2023-08-18
FastGIS 13.3.3.72

Przywrócenie wsparacia przeglądarki (CEF4Delphi 109.1.18) dla Windows 7.

2023-07-28
FastGIS 13.3.2.72

Poprawienie usterki przesuwania podkładu na schemacie.

2023-07-21
FastWeb 13.3.2.72

Poprawki:
1. Poprawienie błędnego wyświetlania wyposażenia.
2. Naprawienie problemu z brakiem przycisków usunięcia sesji i utworzenia nowej sesji przy logowaniu domenowym.

2023-07-21
FastGIS 13.3.1.72

Zmiany:
1. Udostępnienie ewidencji adresów IPv6 oraz wiązanie ich z usługami tak jak IPv4.
2. Dodanie preferencji SCHMUFA_KONCE_WLOKIEN odpowiedzialnej za zwrócenie zakończeń połączonych włókien na schemacie mufy w przypadku gdy nie ma trasy na włóknie.
3. Rozszerzenie raportów budynków o kody TERYT i dane adresowe.

Poprawki:
1. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie można wybrać wartości w polu "Przeznaczenie klasy IP6".
2. Poprawienie błędu polegającego na tym, że w oknie szafy  wyskakuje informacja o zmianie przez innego użytkownika.
3. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie działa opcja autogenerowania schematu po otworzeniu.
4. Poprawienie błędu polegającego na tym, że planowane kable nie pokazują się na schemacie mufy.
5. Poprawienie błędu polegającego na tym, że na diagramie CU nie działa wyszukiwanie.

2023-07-20
FastGIS 13.3.0.72

Nowe funkcjonalności:
Wprowadzenie możliwości zintegrowania usług internetowych z innymi systemami na potrzeby sprawozdawczości PIT.

Zmiany:
1. Poprawienie wydajności okien mufy i przełącznicy.
2. Wprowadzenie możliwości określenia numeru początkowego dla dodawanych portów we wzorcach urządzenia i przełącznicy.
3. Dodanie na liście patchcordów w urządzeniach, przełacznicach, szafach, lokalizacjach oraz w kartotece patchcordów kolumny z typem zakończenia interfejsu (tj. rodzaj portu).
4. Dodanie wyświetlania patchcordów urządzeń zagnieżdżonych.
5. Etykiety symboli rastrowych się nie skalują.
6. Rozszerzenie funkcjonalności zasięgu węzłów sieci o punkty adresowe powiązane z budynkami.
7. Dodanie do okna podłączenia włókien do przełącznicy kolumny z kolorem tuby.
8. Dodanie możliwości filtrowania po polu "Nazwa" w kartotece numerów telefonicznych.

Poprawki:
1. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie można było narysować budynku na podstawie obrysu z OSM.
2. Poprawienie błędu który pojawiał się przy otwieraniu schematu mufy.
3. Poprawienie błędu polegającego na tym, że na włóknie kabla optycznego nie pokazywała się zajętość przez usługę.
4. Poprawienie błędów w budżecie mocy.
5. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie można było usunąć raportu do PIT.
6. Poprawienie błędu polegającego na tym, że na schemacie rozwiniętym światłowodu nie rysuje się drugi splitter w kaskadzie.
7. Poprawienie błędu polegającego na nieprawidłowej kolejności wyświetlania zajętości fizycznej w portach przełącznicy i urządzenia.
8. Poprawienie błędu polegającego na nieprawidłowym widoku tras włókien w oknie patchcordu.
9. Poprawienie błędu polegającego na tym, że na liście patchcordów brakowało drugich styków patchcordów dupleksowych.
10. Poprawienie problemu z rysowaniem ramki fokusowanego obiektu i nowa możliwość ustawienia stylu linii fokusu.
11. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie zapisywało się w paszporcie studni i słupka pole "Miejscowość".
12. Poprawienie błędu podczas chęci przejścia do zakładki "Włókien i segmenty".

2023-07-10
FastGIS 13.2.1.71

1. Poprawienie błędu który pojawiał się przy zmianie skali scrollem myszki.
2. Poprawienie błędu polegającego na tym, że na schemacie rozwiniętym kabla były przerwane połączenia w spltterach.
3. Poprawienie błędu polegającego na nieprawidłowym rozmieszczeniu rur na schemacie kanalizacji.
4. Poprawienie błędu polegającego na tym, że identyfikatory symboli rastrowych skalowały się przy zmianie skali.
5. Poprawienie błędu polegającego na tym, że wydruk schematu nie działał na zaznaczonym obszarze.

2023-06-07
FastGIS 13.2.0.71

Nowe funkcjonalności:
Analiza punktów adresowych w zasięgu węzła.

Zmiany:
1. Przy odłączaniu składnika umowy usuwany jest rekord powiązania z umową.
2. Dodanie umów serwisowych dla urządzeń.
3. Przywrócenie do schematu regionu funkcji "Długość wyróżnionych kabli" zwracającej sumę długości trasowych i kablowych z wyróżnienia.
4. Rozszerzenie zasięgu węzłów o punkty adresowe związane z budynkami.
5. Dodanie kolumny z liczbą lokali w budynku do raportu do PIT.
6. Dodanie opcji wygenerowania w raporcie PIT usług na podstawie istniejących budynków.
7. Dodanie do kartoteki obszarów kolumny "Długość w obszarze".
8. Obsługa źródła danych WMS odczytana z definicji warstw.
9. Export danych do pliku KML - podmiana znaków specjalnych.
10. Dodanie do paszportu kabla opcji "nie raportować".
11. Tworzenie identyfikatorów kanalizacji przy rysowaniu ciągu odcinków.
12. Zapamiętanie ostatniego typu lokalizacji dla nowych lokalizacji.
13. Uzupełnienie listy wyboru numeru telefonu o równoległość.
14. Zwiększenie ilości dostępnych znaków polu Numer umowy najmu w paszporcie/katalogu przełącznic.
15. Wprowadzenie możliwości ręcznego uzupełnienia bazy TERYT.
16. Wyświetlanie pola "Numer inwentarzowy" w kartotekach.
17. Usunięcie fiszki OSM na wydrukach schematów.

Poprawki:
1. Poprawienie błędu który pojawiał się po usunięciu dodanej ale nie zapisanej konfiguracji WMS.
2. Poprawienie błędu polegającego na tym, że na schemacie mufy pojawiała się nieprawidłowa lokalizacja przełącznicy.
3. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie działał autonumerator przełącznicy.
4. Poprawienie błędu polegającego na tym, że przy przesuwaniu mapy przesuwał się podkład WMS.
5. Poprawienie błędu polegającego na tym, że przy magazynowaniu map WMS zapisywał się na dysku tylko ostatni kafelek.
6. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie zmiany koloru linii.
7. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie wydrukowania diagramu obszaru.
8. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie można było dodać nowego punktu.
9. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie można wskazać punktu zaczepienia przy zapisywaniu symbolu wektorowego.
10. Poprawki do obszarów
  - poprawienie problemu z pojawianiem się modeli urządzeń dla paszportów innych niż urządzenie.
  - poprawienie problemu z nazwami paszportów.
  - dodanie opcji "Znajdź na mapie" w menu kontekstowym.
  - dodanie opcji "Wyróżnij na mapie" w menu kontekstowym.
11. Poprawienie błędu polegającego na tym, że przy rysowaniu szafy powiązanej z bazą danych kliknięcie "Enter" powodowało wybór szafy z listy szaf.
12. Poprawienie błędu polegającego na tym, że po zapisaniu paszportu kanalizacji długość z dokumentacji nadpisywała się długością z mapy.
13. Poprawki dotyczące raportowania do PIT.
14. Inne poprawki wynikające ze zgłoszeń użytkowników.

2023-05-24
FastWeb 13.2.0.71

Zmiany:
1. Zmiana rozmiaru mapy po zmianie rozmiaru okna przeglądarki.
2. Dodanie hintów na diagramach.
3. Zmiana stylów diagramów.
4. Dodanie przycisków "Usuń moje sesje" i "Stwórz nową sesję" kiedy użytkownik jest zalogowany domenowo.

Poprawki:
1. Poprawienie wyglądu menu kontekstowego.
2. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie można było znaleźć budynku po współrzędnych.
3. Poprawienie błędu polegającego na tym, że po narysowaniu studni nie widać ich na mapie.
4. Poprawki do działania serwisu WFS.
5. Poprawienie błędu polegającego na tym, że po nie wszystkie narysowane elementy były widoczne w fastWEB.
6. Poprawa stylów menu "Narzędzia przestrzenne" i "Modyfikuj element".

2023-05-24
FastGIS 13.1.1.70

1. Poprawki błędów dotyczących generowania raportów do PIT.
2. Poprawka dotycząca rysowania na mapie łącza radiowego.

2023-02-27
FastGIS 13.1.0.70

1. Poprawki błędów dotyczących generowania raportów do PIT.
2. Poprawka błędu który pojawiał się przy próbie zapisania atrybutu graficznego.

2023-02-20
FastGIS 13.0.1.69

Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie zamknięcia formatki.

2023-02-10
FastGIS 13.0.0.69

Nowe funkcjonalności:
1. Wprowadzenie możliwości generowania raportów do SIDUSIS:
 - Wprowadzenie możliwości narysowania punktu adresowego na mapie.
 - Wprowadzenie generatora adresów na mapie.
 - Dodanie do paszportów pola "węzeł sieci".
 - Wprowadzenie możliwości przypisania adresów do węzłów.
 - Wprowadzenie grupowego zakładania usług na budynku/adresie.
 - Wprowadzenie nowej kartoteki węzłów sieciowych.
2. Wprowadzenie możliwości zapisywania wyróżnień.
3. Wprowadzenie funkcji podziału kabla optycznego i miedzianego od strony mapy.
4. Wprowadzenie możliwości generowania szaf na mapie na podstawie paszportów.
5. Dodanie do ustawień mapy opcji "Nie zmieniaj identyfikatora po zmianie geometrii obiektu na mapie".
6. Wprowadzenie możliwości wyboru klienta Oracle i ścieżki instalacji przy cichej instalacji.

Zmiany:
1. Wprowadzenie zmian w raportowaniu do UKE zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 2796).
2. Zmiana mechaniki rysowania kanalizacji - narysowanie ciągu kanalizacji jest teraz możliwe przy pomocy obiektu kanalizacji. Dukty zostały wycofane z obiektów do narysowania.
3. Wprowadzenie pola "Etykieta" w paszporcie patchcordu.
4. Wprowadzenie sortowania alfabetycznego elementów wyposażania.
5. Dodanie pola wyszukiwania do listy podmiotów w kartotece kontroli dostępu.
6. Zmiana treści komunikatów najczęściej pojawiająych się błędów np. błędnej konfiguracji bazy danych, braku połączenia z serwerem bazy danych itp.
7. Dodanie pola edycyjnego "Właściciel" do paszportu przełącznicy i mufy.
8. Dodanie skrótu ALT + S dla przycisku "Zastosuj".
9. Aktualizacja współrzędnych muf i urządzeń po przeniesieniu do innego węzła.
10. Dodanie nowych skrótów klawiszowych:
 - Ctrl+LPM - wstawienie nowego wierzchołka na końcu linii w punkcie wskazanym przez LPM
 - Ctrl+Shift+LPM - wstawienie nowego wierzchołka w środku linii w punkcie wskazanym przez LPM
 - Ctrl+Alt+LPM - wstawienie nowego wierzchołka na początku linii w punkcie wskazanym przez LPM
11. Dodanie do schematu szafy numeru i modelu przełącznicy i urządzenia.
12. Dodanie do paszportu mufy splittera oddzielającego listę spawów i listę urządzeń .
13. Dodanie nowego pola "Numer seryjny" do paszportu markera magnetycznego.
14. Usunięcie opcji eksportu mapy do pliku BMP.
15. Dodanie do sekcji "Punkty charakterystyczne i zapasy" w paszporcie kabla kolumny "Adres"

Poprawki:
1. Poprawienie błędu który powodował, że na diagramie mufy nieprawidłowo rysowane były kolory włókien.
2. Poprawienie błędu który powodował, że nie można było podłączyć portu elektrycznego urządzenia do urządzenia elektrycznego.
3. Poprawienie błędu który powodował, że kable koncentryczne dodane do kanalizacji nie były prezentowane na schemacie kanalizacji.
4. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie zapisania paszportu włókna optycznego.
5. Poprawienie błędu który powodował, że nie aplikował się wzorzec urządzenia przy tworzeniu nowego urządzenia na wyposażeniu.
6. Poprawienie błędu który powodował, że wolne pary kabla miedzianego przy spawaniu pokazują się jako zajęte.
7. Poprawienie błędu który powodował, że przy odwróceniu przebiegu kabla nie aktualizowały się zakończenia włókien.
8. Poprawienie błędu który powodował, że nie było widać połączeń między splitterami na schemacie mufy.
9. Poprawienie błędu który powodował, że przy próbie połączenia kabla do splittera na schemacie mufy na drugim splitterze na porcie o tym samym numerze tworzy się drugi spaw.,
10. Poprawienie błędu który powodował, że użytkownik tylko do odczytu nie mógł otwierać schematu, załączników, raportów FRX i wybierać opcji szukania na mapie z poziomu paszportu.
11. Poprawienie błędu który powodował, że nie działało filtrowanie w kartotece usług - innych.
12. Poprawienie błędu polegającego na nieprawidłowych opisach pól w paszporcie usługi innej.
13. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie wygenerowania schematu przełącznicy głównej.
14. Poprawienie błędu polegającego na tym, że identyfikator na mapie się nie aktualizuje po edycji paszportu od strony mapy.
15. Poprawienie błędu polegającego na tym, że W ustawieniach atrybutów graficznych nie można ustawić ułamkowej skali dla danego symbolu wektorowego/rastrowego.
16. Poprawienie błędu polegającego na tym, że odświeżanie identyfikatorów i uaktualnienie pozycji wszystkich identyfikatorów odświeża tylko identyfikatory wczytane do pamięci.
17. Poprawienie błędu polegającego na tym, że po zmianie zakończeń patchcordu nie nastąpiła zmiana zakończeń włókna patchcordu.
18. Poprawienie błędu polegającego na tym, że Po podziale kabla miedzianego w studni nie utworzyły się automatycznie spawy w złączu miedzianym.
19. Poprawienie błędu polegającego na tym, że zaznaczenie studni przy wciśniętej opcji "Rysuj na zaznaczonym elemencie" powodowało pojawienie się błędu.
20. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie dodania patchcordu pojedynczego.
21. Poprawienie błędu polegającego na tym, że w oknie spawania w złączu miedzianym nie można było znaleźć kabla.
22. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie działał pomiar odległości markerów na mapie.
23. Poprawka błędów ortograficznych i błędów w kodowaniu.
24. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nieprawidłowo pozycjonował się symbol przeciągnięty na mapę z biblioteki.
25. Poprawienie błędu przekierowania serwisu OSM z http na https.

2023-02-06
FastGIS 12.1.5.68

Zmiany:
Dodanie komunikatu o aktualnej bazie danych który pojawia się przy uruchamianiu aktualizacji.

Poprawki:
1. Poprawienie błędu który polegał na tym, że długo generował się schemat rozwinięty kabla optycznego.
2. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie narysowania łuku przy pomocy mniej niż trzech wierzchołków.
3. Poprawienie błędu który polegał na tym, że rysowanie polilinii na markerach aktywnego elementu w trybie wyróżnienia powodowało narysowanie elementu na markerach wszystkich wyróżnionych elementów.
4. Poprawienie błędu który polagał na tym, że na schemacie mufy błędnie były przypisane portom splittera włókna tras optycznych.

2022-11-18
FastGIS 12.1.4.68

Poprawki:
1. Poprawka błędu który pojawiał się przy próbie zapisania zmian w polu daty w detalach.
2. Poprawka błędu który pojawiał się przy próbie wygenerowania schematu szafy ulicznej.

2022-11-15
FastGIS 12.1.3.68

Zmiany:
1. Zmiana kolejności trybów edycji symbolu wektorowego.
2. Usunięcie opcji eksportu mapy do pliku BMP.
3. Dodanie do opisów kolorów na schemacie rozwiniętym kabla optycznego informacji o paskach.
4. Porty na diagramie nie zawijają się kiedy urządzenie nie mieści się na ekranie.

Poprawki:
1. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie zapisania zmian w detalach paszportu.
2. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie zapisania zmian w paszporcie włókna optycznego.
3. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie można było usunąć grupy obiektów z mapy.
4. Poprawka do generatora schematu kabla miedzianego - schemat można wygenerować przy dowolnym zakończeniu kabla.
5. Poprawienie błędu który pojawiał się przy wyszukiwaniu na schemacie.
6. Poprawienie błędu który pojawiał się czasami przy próbie otwarcia mapy po zmianie bazy danych.
7. Poprawienie błędu który powodował, że identyfikator budynku był ukryty pod drugim budynkiem na tej samej warstwie.

2022-11-08
FastGIS 12.1.2.68

Nowe funkcjonalności:
1. Dodanie opcji zmiany czasu oczekiwania na odpowiedź serwera przy pobieraniu zewnętrznych zasobów mapowych.
2. Dodanie okna "Zapytania HTTP" raportującego zapytania wysłane przez fastGIS do zewnętrznych serwisów.

Zmiany:
1. Dodanie filtrowania w oknie wyboru wzorca.
2. Dodanie zakładki "Przebieg połączenia" do paszportu przełącznicy i urządzenia.
3. Usunięcie kolumny dotyczącej usług z paszportu przełącznicy i urządzenia.
4. Dodanie zakładki "Porty - usługi" z zestawieniem wszystkich usług na wszystkich portach.
5. Przy podłączaniu włókien kabla dostępne są tylko te przełącznice i urządzenia które dostępne są w danym punkcie.
6. Dodanie zakładki "Lista obiektów" do kartoteki obszarów.
7. Zdjęcie wymagalności z pola "Lokalizacja" w paszporcie szafy.
8. Ograniczenie liczby nieudanych zapytań do zewnętrznych serwisów do 3.

Poprawki:
1. Poprawienie błędu który polegał na tym, że po wybraniu menu kontekstowego na schemacie rozwiniętym światłowodu na mufie umieszczonej w studni pokazywał się paszport studni zamiast paszportu mufy.
2. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie dodania wierzchołka do odcinka.
3. Poprawienie błędu który pojawiał się po kliknięciu klawisza lewy Ctrl.
4. Poprawienie błędu który pojawiał się przy rozwijaniu na diagramie studni ze złączem miedzianym.
5. Poprawienie błędu który polegał na tym, że w przebiegu kabla miedzianego wyświetlał się nieprawidłowy adres budynku do którego był podłączony ten kabel.
6. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie filtrowania w kartotece kabli.
7. Poprawienie usterki która polegała na tym, że po podziale odcinka kanalizacji nie były usuwane z niego stare współrzędne.
8. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie wygenerowania schematu rozwiniętego kabla optycznego podłączonego do dupleksowego portu.
9. Poprawienie błędu który pojawiał się po kliknięciu na klawisz Esc po otwarciu paszportu mufy.
10. Poprawienie błędu który pojawiał się przy otwieraniu mapy kiedy okno szukania na mapie było zadokowane i ukryte.
11. Poprawienie błędu który pojawiał się przy spawaniu na schemacie mufy.
12. Poprawienie błędu który polegał na tym, że nie działało wyszukiwanie na schemacie.
13. Poprawienie błędu który pojawiał się przy generowaniu trasy kabla w zakładce "Trasy włókien" w paszporcie patchcordu.
14. Poprawienie błędu który polegał na tym, że w paszporcie spawu nie wyświetlały się dane.
15. Poprawienie błędu który polegał na tym, że portom urządzeń przyporządkowane były nieprawidłowe trasy optyczne.
16. Naprawienie usterki która polegała na tym, że po zminimalizowaniu okna paszportu nie można go było ponownie zmaksymalizować.
17. Poprawienie błędu który polegał na tym, że w oknie wyboru warstw do powiązania z warstwami podkładu dostępne były tylko 254 warstwy.
18. Poprawnie błędu który powodował, że na narysowane na mapie elementy znikały przy małej skali.
19. Inne poprawki wynikające ze zgłoszeń użytkowników.

2022-10-12
FastWeb 12.1.2.68

Zmiany:
1. Automatyczne odświeżenie atrybutów graficznych elementów na mapie po zmianie ustawień w fastGIS.
2. Dodanie możliwości konfiguracji detali dla fastWEB.

2022-10-12
FastGIS 12.1.1.67

Nowe funkcjonalności:
1. Wprowadzenie możliwości dodania nowego wierzchołka na początku linii.
2. Wprowadzenie możliwości naniesienia obiektu na mapę na podstawie geometrii pobranej z WFS.

Zmiany:
1. Wprowadzenie możliwości narysowania usługi na mapie.
2. Dodanie paska przesuwania do okna własności elementu na mapie.
3. Zmiany na diagramie połączeń:
 - kierunkowość sygnału (strzałki)
 - linie styczne do kształtu piktogramu
 - odświeżanie diagramu po zmianie konfiguracji
 - proste kreski połączeń
4. Usunięcie opcji eksportu danych TERMIS do pliku SHP.
5. Dodanie zakładek diagramu do paszportów wszystkich rodzajów kabli i do paszportu kabla miedzianego.

Poprawki:
1. Poprawienie błędu który powodował, że wyróżnienie zawierało niewidoczne elementy.
2. Poprawienie błędu który polegał na wygenerowaniu błędnego schematu mufy po usunięciu spawu.
3. Wprowadzenie możliwości wyboru urządzeń podrzędnych przy podłączaniu włókien do urządzeń.
4. Poprawienie błędu który powodował, że nie pokazywały się połączenia na diagramach kabli i muf.
5. Poprawienie błędu który pokazywał się przy pomiarze uszkodzenia.
6. Poprawienie błędu który polegał na tym, że na diagramie nie rysowały się przeloty kabli gdy jakieś włókno jest posegmentowane.
7. Poprawienie błędu który polegał na tym, że na diagramie brakowało połączeń w przełącznicy.
8. Poprawienie błędu który polegał na tym, że w oknie przeniesienia wyróżnionych elementów na inną warstwę była niezgodność numerów i nazw warstw.
9. Poprawienie błędu który polegał na tym, że po zamknięciu aplikacji uruchomionej na drugim monitorze po odłączeniu monitora i ponownym uruchomieniu programu nie widać było okna aplikacji.
10. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie dodania zapasu kabla z poziomu paszportu słupa.
11. Poprawienie błędu który polegał na tym, że skopiowanie widoku nie powodowało skopiowania widoków obiektów.
12. Poprawienie błędu który pojawiał się dwukrotnej próbie kopiowania tego samego widoku.
13. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie usunięcia widoku obiektu.
14. Naprawienie usterki która polegała na tym, że przy dodawaniu trasy do włókna nie był automatycznie proponowany był nowy numer.
15. Poprawienie błędu który polegał na nieprawidłowym wyświetlaniu się symbolu wektorowego z tekstem w bibliotece symboli wektorowych.
16. Poprawienie błędu który polegał na tym, że nie działało wyszukiwanie po adresie OSM.
17. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie wygenerowania schematu przebiegu światłowodu który nie przebiegał przez studnie.
18. Poprawienie błędu który polegał na tym, że nie działało przerysowanie odcinka konalizacji po jego podziale.
19. Inne poprawki wynikające ze zgłoszeń użytkowników.

2022-09-09
FastWeb 12.1.1.67

Nowe funkcjonalności:
1. Dodanie nowej opcji użycia proxy REST dla serwisów mapowych.
2. Diagram trasy optycznej.
3. Obsługa serwisów WFS w wersji 2.0.
4. Obsługa serwisów WMTS.
5. Możliwość zmiany kolejności rysowania poszczególnych typów obiektów.
6. Rysowanie obiektów na mapie zgodnie ze zdefiniowanym szablonem.

Zmiany:
1. Sprawdzanie uprawnień na edycję detali.
2. Rysowanie symboli rastrowych z uwzględnieniem zmian użytkownika (właściwości elementu w fastGIS).
3. Zmiana komunikatu błędu logowania kiedy utworzona została wcześniej sesja.
4. Dodanie do rozwijanych list wyboru możliwości wprowadzania fragmentu szukanej opcji.

5. Udostępnienie serwisów mapowych z fastGIS do fastWEB.
6. Wprowadzenie sortowania alfanumeryczngo w listach wyboru.

Poprawki:
1. Poprawienie błędu polegającego na tym, że po przesunięcie symbolu wektorowego w fastGIS znikał on w fastWEB.
2. Poprawienie błędu polegającego na tym, dodanie nowego poligonu w fastGIS nie skutkowało pokazaniem go fastWEB.

3. Poprawienie błędu związanego z cashowaniem uprawnień użytkowników.
4. Poprawienie błędu 404 który pojawiał się po odświeżenie aplikacji w przeglądarce po wylogowaniu.
5. Poprawienie błędu który polegał na nieprawidłowym wyświetlaniu symboli rastrowych.

2022-09-09
FastGIS 12.1.0.66

Nowe funkcjonalności:
1. Diagram połączeń prezentujący połączenia między urządzeniami w obszarze z możliwością konfiguracji piktogramów i etykiet.
2. Diagram trasy optycznej.
3. Dodanie możliwości podpięcia na mapie serwisów WMTS.
4. Dodanie możliwości usunięcia kontenera podrzędnego w zakładce wyposażenia rozdzielni.

Zmiany:
1. Zmiana opisu "Zakończenia kabla" w oknie podłączenia głowicy do centrali na "Lokalizacja centrali".
2. Usunięcie opisu "Wybór par do podłączenia" w oknie podłączenia głowicy do centrali.
3. Zapamiętanie linku do pliku OeS w oknie importu danych OeS.
4. Zapamiętanie linku do pliku EPLAN w oknie importu danych EPLAN.
5. Dodanie możliwości zmiany szerokości panelu drzewa i detali w zakładce wyposażenia.
6. Zmiana kolejności dostępnych warstw w pasku narzędzi rysowania w przypadku zmiany kolejności warstw w ustawieniach.
7. Zdjęcie wymagalności pól "Liczba pionów" i "Liczba rzędów". Sprawdzanie wartości w tych polach dopiero przy próbie dodania głowicy kablowej.
8. Wprowadzenie sortowania alfabetycznego obiektów w menu kontekstowym elementów znajdujących się pod kursorem na mapie.
9. Zmiana w kartotece obszarów polegająca na tym, że lista obiektów obszaru pokazuje liczbę obiektów danego typu.
10. Optymalizacja otwierania się paszportu urządzenia w którym jest dużo portów.

Poprawki:
1. Naprawienie usterki polegającej na tym, że w polu "Umieszczenie" w paszporcie pojawiał się typ budynku zamiast nazwy budynku.
2. Naprawienie usterki polegającej na tym, że w kartotece kabli informatycznych nie widać było urządzeń w kolumnie "Urządzenie A" i "Urządzenie B".
3. Poprawienie błędu polegającego na tym, że eksport mapy do pliku KML eksportował wszystkie obiekty chociaż została wybrana opcja eksportu z obszaru wewnątrz zaznaczonego elementu.
4. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie działało skalowanie identyfikatorów przy wydruku mapy.
5. Poprawienie błędu polegającego na tym, że w oknie podłączania przełącznicy głównej do centrali nie widać było wyposażenia centrali.
6. Poprawienie błędu który pojawiał się podczas importu danych do OeS.
7. Poprawienie błędu który pojawiał się przy zamykaniu okna paszportu po wcześniejszym otwarciu okna kartoteki.
8. Naprawienie usterki polegającej na tym, że po zmianie danych w paszporcie nie odświeżał się identyfikator elementu na mapie.
9. Naprawienie usterki polegającej na tym, że po rysowaniu na zaznaczonym elemencie nie można było wyłączyć funkcji "Rysuj na markerach zaznaczonego elementu".
10. Poprawienie błędu polegającego na tym, że wyróżnienie zaznaczało elementy z niewidocznych warstw.
11. Poprawienie błędu polegającego na tym, że zniknęły oznaczenia w kolumnie "Para" w oknie krosowania łączówek.
12. Poprawienie błędu który pojawiał się przy otwieraniu paszportu ze schematu generowanego.
13. Poprawienie błędu polegającego na tym, że na schemacie rozwiniętym światłowodu nie pokazywały się patchcordy.
14. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie otwarcia zakładki "Rury" w paszporcie kanalizacji.
15. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie można było narysować urządzenia na mapie.
16. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie otworzenia paszportu z elementu na schemacie.
17. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie wyliczenia długości kabla z mapy.
18. Poprawienie błędu polegającego na tym, że przy próbie otworzenia okna ustawień widoku otwierało się okno słownika kolorów.
19. Naprawienie usterki polegającej na tym, że nie działała opcja "Własności" w menu kontekstowym dla elementu.
20. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie zamknięcia formatki diagramu.
21. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie wyróżnienia sieci PON.
22. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie wygenerowania schematu rozwiniętego światłowodu o określonej liczbie elementów.
23. Poprawienie błędu polegającego na tym, że przy w raporcie UKE nie wypełniały się pola węzłów własnych.
24. Naprawienie usterki polegającej na tym, że elementy na mapie na które najechało się kursorem myszki zakrywały pozostałe elementy.
25. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie można było usunąć urządzenia jeżeli były w nim zdefiniowane puste porty elektryczne.
26. Poprawienie błędu polegającego na tym, że diagram CU nie prezentował połączeń w złączu miedzianym.
27. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie można było dodać nowych portów do przełącznicy.
28. Naprawienie usterki polegającej na tym, że po otwarciu okna diagramu zmieniała się czcionka na pasku stanu okna mapy.
29. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie dodania portu elektrycznego do urządzenia.
30. Poprawienie błędu który polegał na tym, że nie można było wykonać krosów na głowicach z tej samej grupy.
31. Poprawienie błędu który pojawiał się przy zamykaniu okna raportu elementów sieci wg cech dodatkowych.
32. Poprawienie usterki która polegała na tym, że przy dodawaniu urządzenia do szafy nie zaciągała się lokalizacja tej szafy.
33. Poprawienie błędu który powodował, że nie można było usunąć umowy.
34. Poprawienie błędu który polegał na tym, że nie można było połączyć ze sobą urządzeń w tej samej lokalizacji.
35. Poprawienie nieprawidłowego nadawania numerów nowym portom w przełącznicy.
36. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie zapisania nowych warstw.
37. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie wygenerowania schematu przełącznicy pośredniczącej.
38. Poprawienie błędu który powodował, że przy próbie wyeksportowania mapy do pliku KMZ zamykał się program.
39. Inne poprawki wynikające ze zgłoszeń użytkowników.

2022-08-30
FastGIS 12.0.3.65

Poprawki:
1. Poprawienie błędu powodującego, że na schemacie rozwiniętym światłowodu nie rysowały się patchcordy.
2. Poprawienie błędu powodującego, że nie działały raporty wyróżniające.

2022-07-04
FastWeb 12.0.3.65

Optymalizacja wczytywania obiektów na mapie.

2022-07-04
FastGIS 12.0.2.65

Nowe funkcjonalności:
1. Dodanie możliwości wczytania piktogramów do bazy danych przy aktualizacji.
2. Dodanie przycisku "Dodaj do umowy" w zakładce umów obiektu.
3. Dodanie opcji pozwalającej na wykonanie po stronie B odcinka kanalizacji układu rur będącego lustrzanym odbiciem strony A.

Zmiany:
1. Pole wyboru umożliwiające montaż z tyłu szafy jest zawsze aktywne.
2. Ograniczenie wyboru urządzeń w szafie lub przełącznicy przy podłączeniu skrętki.
3. Automatyczna zmiana warstwy obiektu CZM po powiązaniu z paszportem.
4. Dodanie kolumny "Para" dla łączówki przy podłączaniu par kabla do przełącznicy.
5. Wyświetlenie numeru telefonu lub usługi przy porcie na schematach przełącznicy głównej i pośredniczącej.
6. Usunięcie zakładki diagramu połączeń z formatki urządzenia.
7. Zmiana tekstu na przycisku "Anuluj" na "Zamknij" w oknach multioperacji.
8. Optymalizacja czasu otwierania formatki przełącznicy i mufy.
9. W przypadku gdy przełącznica nie ma żadnych portów pojawia się możliwość zastosowania wzorca.
10. Dodanie piktogramów do drzewa wyposażenia OeS i materiałów EPLAN.

Poprawki:
1. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie można było zaimportować podkładów spozycjonowanych we współrzędnych geodezyjnych.
2. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie można było utworzyć splittera na słupku.
3. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie zespawania włókien na schemacie mufy.
4. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nieaktywne było pole wyboru umożliwiające ustawienie flagi kabla ziemnego.
5. Naprawienie usterki polegającej na tym, że przy wprowadzaniu nowej ulicy po wyszukaniu nazwy ulicy w katalogu TERYT w polu nazwy ulicy nie kopiuje się znaleziona nazwa.
6. Naprawienie usterki polegającej na tym, że nie można było podłączyć włókien do portów splittera pomimo, że były wolne.
7. Naprawienie usterki polegającej na obcinaniu trasy optycznej przy jej odświeżeniu w oknie włókna trasy optycznej.
8. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie dodaniu urządzenia z wzorca.
9. Naprawienie usterki polegającej na tym, że po dodaniu nowej studni w kartotece nie pojawiała się ona w kartotece do momentu ponownego otwarcia kartoteki.
10. Poprawienie błędu który pojawiał się po rozłączeniu portu w urządzeniu.
11. Naprawienie usterki powodującej, że po zmianie właściciela w przełącznicy głównej lub pośredniczącej numer przełącznicy był czyszczony i wstawiany z autonemeratora.
12. Poprawienie błędu który powodował pojawiał się przy próbie aktualizacji włókien kabla wg typu.
13. Naprawienie usterki polegającej na tym, że nie można było usunąć spawów z włókien przypisanych do tras i usług.
14. Inne poprawki wynikające ze zgłoszeń użytkowników.

2022-06-27
FastWeb 12.0.2.65

Nowe funkcjonalności:
1. Wprowadzenie możliwości rysowania i edycji elementów na mapie.
2. Wprowadzenie kartotek paszportów.
3. Wprowadzenie diagramów:
  - sieci optycznej
  - sieci miedzianej
  - sieci koncentrycznej
  - przebiegu numeru telefonu
4. Wprowadzenie możliwości dodawania załączników.
5. Wprowadzenie możliwości dodawania notatek.
6. Wprowadenie drzewa wyposażenia.
7. Wprowadzenie możliwści wyświetlania na mapie podkładów z WFS.
8. Wprowadzenie możliowości wyróżniania paszportów na mapie.
9. Wprowadzenie funkcji pomiaru uszkodzenia.
10. Wprowadzenie funkcji zasięgu węzła.
11. Możliwość drukowania diagramów do plików SVG i PDF.
12. Wyświetlanie piktogramów na diagramach.
13. Możliwość dodawania zakładek oraz nowych paneli.

14. Możliwość wykorzystania współrzędnych z automatycznej geolokalizacji do postawienia nowego paszportu

Zmiany:
1. Zmiana wyglądu menu głównego.
2. Zmiana organizacji paneli. Lewa strona to mapa, prawa strona to dostęp do danych opisowych.

2022-06-27
FastGIS 11.1.7.63

1. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie zmiany geometrii w układzie lokalnym.
2. Usunięcie ograniczenia na ilość wątków w zależności od licencji.

2022-05-11
FastGIS 12.0.0.64

Nowe funkcjonalności:
1. Wprowadzenie możliwości wyświetlania piktogramów paszportów na diagramie połączeń oraz drzewie wyposażenia.
2. Wprowadzenie możliwości konfiguracji etykiet paszportów wyświetlanych na diagramie.
3. Wprowadzenie diagramu przebiegu numeru telefonu.
4. Wprowadzenie diagramu rozwiniętego kabla.
5. Wprowadzenie diagramu sieci miedzianej.
6. Wprowadzenie diagramu sieci koncentrycznej.
7. Wprowadzenie diagramu połączeń.
8. Wprowadzenie możliwości konfiguracji czcionki identyfikatorów na mapie.
9. Wprowadzenie możliwości przypisania miejscowości dla wyróżnionych na mapie obiektów.
10. Wprowadzenie możliwości zapisania diagramu do pliku PDF.
11. Dodanie opcji rozłączania kabla do paszportu kabla.
12. Utworzenie raportu wyróżniającego na mapie obiekty o zadanym statusie.
13. Dodanie funkcji obrotu mapy.
14. Dodanie możliwości skopiowania numeru zaznaczonego obiektu do schowka.

Zmiany:
1. Zmiany w oknie własności schematu.
2. Przywrócenie tworzenia dodatkowych obiektów wyposażenia szafy.
3. Powiększenie czcionki numeru trasy optycznej na schemacie mufy.
4. Wprowadzenie automatycznej numeracji rzędów i kolumn przy dodawaniu portów do wzorca przełącznicy lub urządzenia.
5. Wprowadzenie możliwości dodawania rur kanalizacyjnych do umowy.
6. Wprowadzenie filtra plików .os6 do okna wyboru pliku OeS.
7. Wprowadzenie opisu lokalizacji obejmującego adres budynku, numer lokalizacji i numer szafy.
8. Zmiana nazw paszportów "Mufa" na "Mufa optyczna", "Mufa kablowa" na "Mufa telekomunikacyjna" i "Mufa przelotowa" na "Mufa przelotowa (EE)".
9. Wprowadzenie numeracji portów przy dodawaniu wielu portów we wzorcu urządzenia.
10. Wprowadzenie możliwości wyboru mufy jako lokalizacji urządzenia.
11. Wprowadzenie możliwości dodania lokalizacji do projektu.
12. Usunięcie pola "Pojemność" z paszportu szafy ulicznej.
13. Usunięcie kolumny "Lp." z kartoteki obszarów.
14. Wprowadzenie zmiany w profilu kanalizacji generowanym na mapie polegającej na tym, że grot strzałki zawsze wskazuje kierunek od zakończenia A do zakończenia B odcinka kanalizacji oraz, że brany pod uwagę jest wybór opcji "Ustawienie wiązek od dołu".
15. Wprowadzenie możliwości dodawania załączników dla zapasu kabla.
16. Wprowadzenie konfiguracji możliwości rysowania typów elementów na mapie.
17. Wprowadzenie możliwości dodania studni jako punktu charakterystycznego kabla rysując ją na istniejącym kablu koncentrycznym.
18. Wprowadzenie możliwości filtrowania w kartotekach przy licencji tylko do odczytu.
19. Wprowadzenie możliwości utworzenia tylko jednego widoku publicznego lub prywatnego o tej samej nazwie.
20. Wprowadzenie możliwości zmiany nazwy warstwy na schematach generowanych.
21. Wprowadzenie automatycznego uzupełniania się lokalizacji urządzenia przy rysowaniu urządzenia na mufie.
22. Zmiana sortowania pozycji w szafie w detalu "Pozycja" na numeryczne.
23. Dodanie pól "Model" i "Producent" do detali szafy ulicznej.
24. Zmiana kolejności zakładek w oknie widoków.
25. Dla każdego nowo utworzonego schematu automatycznie wybierany jest szablon graficzny.
26. Zmiana listy wyposażenia szafy na drzewo wyposażenia.
27. Dodanie do paszportu punktu zakładki wyposażenia.
28. Wprowadzenie filtrowania złożonego - ciągi znaków rozdzielone spacjami.
29. Wprowadzenie możliwości dodania do wyposażenia budynku szafy ulicznej jeżeli znajduje się ona pod tym samym adresem co budynek.
30. Wprowadzenie możliwości usunięcia obiektu jeżeli jest elementem projektu.
31. Powiększenie czcionki na schemacie głowicy kablowej.
32. Dodanie skrótu ALT + W do funkcji "Zastosuj wzorzec" w urządzeniu i w przełącznicy.
33. Zmiany w wyglądzie kartoteki i paszportu obszaru. Dodanie możliwości dodania obszaru do projektu, dodawania cech i notatek.
34. Wyróżnienie na diagramie mufy spawów przy pomocy kropki.
35. Wycentrowanie na diagramie włókien i patchcordów względem portów.
36. Przyspieszenie otwierania się okna patchcordu.
37. Przywrócenie funkcji podziału kabla miedzianego.
38. Błędy raportów SQL wyświetlają komunikat bazy danych i nie są przechwytywane przez Mad Except.
39. Dodanie kolumn X, Y w kartotekach.
40. Optymalizacja dodawania nowych obiektów do kartotek.
41. Sprawdzenie czy przed uruchomieniem aktualizacji bazy danych uruchomione są sesje fastGIS.
42. Automatyczne uzupełnianie właścicieli włókien kabli, łącz optycznych i rur kanalizacyjnych w przypadku dodania właściciela kabla, łącza optycznego lub odcinka kanalizacji.
43. Ukrycie wszystkich kolumn "Druga nazwa" w kartotekach.
44. Okno wyszukiwania pozwala na pracę na mapie.
45. Dodanie do generatora obiektów na mapie opcji "Przerysuj na podstawie obiektu CZM" która pozwala na przegenerowanie wybranego obiektu na podstawie geometrii pobranej z CZM.
46. Dodanie możliwości edycji kodów TERYT dla miast i adresów.
47. W oknie tworzenia krosów na głowicy do wyboru są przełącznice z portami kategorii "skrętka" i "miedź".
48. Dodanie do okna przełącznicy zakładki "Krosy".
49. Wycofanie preferencji USLUGI_PREPARE_TRACE. Usługi związane z portem OLT będą się zawsze propagować na całe drzewo GPON (do wszystkich urządzeń końcowych).
50. Wprowadzenie możliwości narysowania nowej mikrorury na mapie.

Poprawki:
1. Poprawienie błędu pojawiającego się przy próbie wygenerowania schematu przełącznicy pośredniczącej.
2. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie eksportu mapy do pliku DWG.
3. Poprawienie błędu polegającego na tym, że przy podłączaniu kabla informatycznego do przełącznicy zdublowane były skrętki kabla.
4. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie można było zapisać maksymalnej skali dla serwisu WMS.
5. Naprawienie usterki polegającej na tym, że długo trwało otwieranie okna edycyjnego gniazda oraz, że odłączenie patchcordu od gniazda wymagało ponownego otwarcia okna.
6. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie grupowej zmianie detali w kartotece.
7. Poprawienie błędu polegającego na nieprawidłowo wygenerowanym przebiegu światłowodu na schemacie kabla optycznego.
8. Naprawienie usterki polegającej na tym, że w przypadku braku uprawnień do regionu użytkownik nie widział regionu w oknie edycyjnym paszportu.
9. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie działał przycisk "Znajdź na mapie" w oknie kartoteki urządzeń.
10. Naprawienie usterki polegającej na tym, że nie można było wybrać portu urządzenia przy próbie połączenia go przy pomocy włókna.
11. Naprawienie usterki polegającej na tym, że po narysowaniu na mapie obiektu dla którego wcześniej został zdefiniowany widok zmiany aplikowały się dopiero po ponownym uruchomieniu mapy.
12. Naprawienie usterki polegającej na braku konwersji współrzędnych przy wczytywaniu skanów.
13. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie zapisu paszportu po zmianie wartości w polach detali.
14. Poprawienie błędu który polegał na tym, że na diagramie mufy widać było całą sieć.
15. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie zapisania paszportu patchcordu.
16. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie działały podkłady Google Maps.
17. Naprawienie usterki polegającej na tym, że lista spawów nie odświeżała się po usunięciu spawów.
18. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie usunięcia niektórych obiektów z szafy.
19. Poprawienie błędów które pojawiały się przy próbie zamiany lokalizacji niektórych obiektów umieszczonych w szafie.
20. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie utworzenia głowicy kablowej w szafie ulicznej.
21. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie zmiany lokalizacji szafy.
22. Poprawienie błędu który polegał na tym, że nieprawidłowo działały funkcje "Odśwież identyfikatory obiektów" i "Uaktualnij pozycje wszystkich obiektów".
23. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie odświeżane były zmiany na liście spawów po zmianie statusu spawu.
24. Naprawienie usterki polegającej na tym, że po wybraniu kabla na liście kabli w oknie spawania kabli druga lista resetowała się z powrotem do pierwszej pozycji.
25. Naprawienie usterki polegającej na tym, że focus na obu listach włókien w oknie spawania kabla wracał do pierwszego włókna po zespawaniu włókien.
26. Poprawienie błędu który pojawiał się przy otwarcia zakładki "Instalacja" w oknie urządzenia.
27. Poprawienie błędu który polegał na tym, że nie można było wyłączyć automatycznego logowania w ustawieniach programu.
28. Poprawienie błędu który polegał na tym, że przy próbie wygenerowania na mapie niektórych odcinków kanalizacji generator zatrzymywał się w połowie generowania.
29. Poprawienie błędu polegającego na nieprawidłowym działaniu funkcji znajdowania podkładu na schemacie jeżeli znajdowały się na nim łuki.
30. Naprawienie usterki polegającej na tym, że po imporcie podkładu na schemacie budynku podkład był widoczny chociaż pole widoczności było wyłączone.
31. Poprawienie błędu który pojawiał się po kliknięciu przycisku "Pokaż obszar" kiedy niezaznaczony był żaden widok w oknie widoków.
32. Poprawienie błędu polegającego na tym, że po wyłączeniu opcji "System kont użytkowników i haseł" nie można było ponownie uruchomić programu.
33. Naprawienie usterki polegającej na tym, że pola edycyjne w oknie zmiany hasła były nieaktywne.
34. Naprawienie usterki polegającej na tym, że przycisk "Zastosuj" nie zapisuje zmian detali w drzewie wyposażenia.
35. Poprawienie błędu który powodował, że nie działał import podkładu na osobne warstwy oraz każdej warstwy na osobny podkład..
36. Poprawienie błędu który powodował, że nieprawidłowo zapisywał się symbol wektorowy tworzony z istniejącego na mapie symbolu wektorowego.
37. Naprawienie usterki która powodowała, że przy zmianie lokalizacji kabla na szafę nie zapisywał się wybór.
38. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie zmiany numeru urządzenia.
39. Poprawienie błędu który polegał na tym, że nie działała funkcja "Wyróżnij na mapie" w oknie projektu.
40. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie zwolnienia portów urządzenia.
41. Naprawienie usterki polegającej na tym, że urządzenia na liście urządzeń do wyboru przy podłączaniu żyły kabla koncentrycznego nie były zawężone do jednej szafki.
42. Poprawienie błędu polegającego na tym, że usunięcie jednej mikrorurki usuwało wszystkie mikrorury w ramach mikrokanalizacji.
43. Poprawienie błędu który pojawiał się po zamknięciu okna importu podkładów.
44. Poprawienie błędu który pojawiał się po otwarciu drugiej mapy i próbie zastosowania dowolnego widoku publicznego.
45. Poprawienie błędu który polegał na tym, że nie można było aktualizować lokalizacji kabli które kończą się na urządzeniach.
46. Poprawienie błędu polegającego na tym, że wyróżnić na mapie można było elementy z ukrytych warstw.
47. Naprawienie usterki polegającej na tym, że po narysowaniu urządzenia elektrycznego na szafie nie zaciągały się jej dane do lokalizacji.
48. Poprawienie błędu powodującego, że nie pokazywały się symbole rastrowe w oknie "Własności".
49. Poprawienie błędu który powodował, że nie generował się diagram kabla optycznego kiedy część włókien była podłączona do różnych urządzeń.
50. Poprawienie wyglądu okna edycyjnego typu kabla koncentrycznego.
51. Naprawienie usterki polegającej na tym, że nie odświeżała się zmiana kolejności punktów charakterystycznych kabla przy pomocy klawiszy skrótów.
52. Inne poprawki wynikające ze zgłoszeń użytkowników.

2022-04-29
FastGIS 11.1.6.63

Poprawienie zliczania elementów rastrowych przy eksporcie do KML.

2022-03-31
FastGIS 11.1.5.63

Poprawienie kodowania UTF-8 przy eksporcie danych PIT do KML.

2022-03-25
FastGIS 11.1.4.63

Poprawienie działania funkcji pomiaru odległości.

2022-03-15
FastGIS 11.1.3.63

Obsługa typów kontenerów w plikach OES.

2022-03-04
FastGIS 11.1.2.63

Dodanie możliwości włączenia lub wyłączenia okna pola opisowego przy imporcie podkładu z pliku SHP.

2022-02-15
FastGIS 11.1.1.63

Zmiana działania funkcji pomiaru odległości na mapie.

2022-01-27
FastGIS 11.1.0.63

Poprawki:
1. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie zapisania konfiguracji WMS.
2. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie wydrukowania schematu rozwiniętego kabla optycznego.
3. Poprawienie błędu który pojawiał się przy aktualizacji na bazie Oracle 11g Express Edition.
4. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie wygenerowania schematu przełącznicy głównej.
5. Poprawienie usterki polegającej na tym, że pole ścieżki do folderu magazynu w oknie parametrów WMS było nieaktywne.
6. Poprawienie usterki polegającej na tym, że nie zapisywały się zmiany w polu ścieżki do folderu w oknie parametrów WMS.
7. Poprawienie usterki polegającej na tym, że po zaimportowaniu podkładu nie można było ponownie otworzyć okna importu podkładów.
8. Poprawienie błędu polegającego na tym, że po najechaniu kursorem w dowolne miejsce na mapie wskazywane były nieistniejące mufy - niedomknięcie elementów.

2022-01-26
FastGIS 11.0.9.62

Nowe funkcjonalności:
1. Dodanie do paszportu kanalizacji pola "Ustawienie wiązek od dołu" które przepisuje się z wybranego profilu kanalizacji.
2. Wprowadzenie automatycznego zakładania uprawnień i synonimów dla użytkownika SYS przy aktualizacji bazy danych.
3. Wprowadzenie nowego raportu "Budynki niepodłączone do sieci" który zwraca budynki spełniające poniższe warunki:
 - w budynku lub lokalizacji wewnątrzbudynkowej nie ma zakończeń kabli
 - budynek lub adres budynku nie został wskazany w zasięgu węzła
 - budynek lub lokalizacja wewnątrzbudynkowa nie została wskazana jako miejsce świadczenia usługi (w usłudze)
4. Wprowadzenie możliwości obracania symboli wektorowych.
5. Dodanie pól współrzędnych do okna paszportu szafy.
6. Wprowadzenie możliwości połączenia segmentów par na złączu przy pomocy opcji "ŁĄCZENIE PAR".
7. Dodanie komunikatu o tym, że element został narysowany na warstwie która jest niewidoczna.

Zmiany:
1. Zmiana nazwy raportu "Wyróżnij kanalizacje należące do danego podmiotu" na "Kanalizacje zawierające rury wybranego podmiotu".
2. Wyróżnienie obiektów niepowiązanych z bazą danych wyróżnia zarówno obiekty nie powiązane z bazą danych jak i te powiązane z usuniętym paszportem.
3. Diagramy dostępne zawsze.
4. Wyróżnione elementy mapy są zawsze na wierzchu.
5. Dodanie do okna paszportu kabla koncentrycznego zakładki "Przebieg w kanalizacji".
6. Dodanie do kartoteki umów kolumn "Nazwa umowy" oraz "Na czas nieokreślony".
7. Dodanie do paszportu i kartoteki urządzeń pola "Adres IP".
8. Dodanie pola "Relacja" do paszportów urządzeń, przełącznic i kabli optycznych, miedzianych, informatycznych i koncentrycznych.
9. Dodanie do okna edycyjnego portu we wzorcu urządzenia pola "Kategoria".
10. Zmiany w ustawieniach warstw:
 - kolumna "Nr" pokazuje numer przypisany do warstwy, a nie jej numer kolejny na liście
 - wyłączenie sortowania
11. Zmiany w oknie widoków:
 - zmiana nazwy kolumny "Id" na liście warstw w oknie widoków na "Nr"
 - dodanie do listy warstw w oknie widoków kolumny "Kolejność rysowania"
12. Wycofanie opcji "Miasta w obszarach geograficznych".
13. Zmiana kolejności warstw w ustawieniach warstw powoduje automatyczne odświeżenie kolejności warstw w oknie widoków.
14. Dodanie możliwości uruchomienia funkcji "Zlokalizuj uszkodzenie trasy" dla studni, słupów i budynków.

Poprawki:
1. Poprawienie błędu który pojawiał się przy wczytywaniu niektórych plików XML do bazy danych.
2. Poprawienie usterki która polegała na tym, że pole "Ustawienie wiązek od dołu" w oknie edycyjnym profilu kanalizacji nie było brane pod uwagę na schemacie kanalizacji.
3. Poprawienie usterki polegającej na tym, że w oknie wyboru lokalizacji jako punktu charakterystycznego kabla nie pokazywały się wszystkie lokalizacje.
4. Poprawienie usterki polegającej na tym, że przy próbie zapisania zmian w urządzeniu umieszczonym w szafie pojawiał się błąd.
5. Poprawienie problemu polegającego na tym, że niektóre pola edycyjne w oknie paszportu urządzenia nachodziły na siebie.
6. Poprawienie usterki polegającej na tym, że wszyscy użytkownicy bez flagi "Super użytkownik" nie mogli dodawać wyposażania do obiektów.
7. Usunięcie nieopisanego pola edycyjnego w oknie wzorca urządzenia.
8. Poprawienie błędu polegającego na tym, że nie można było zapisać zmian w paszporcie patchcordu typu 2J.
9. Poprawienie usterki polegającej na tym, że po zmianie profilu kanalizacji na schemacie kanalizacji rury po prawej stronie układały się nieprawidłowo.
10. Poprawienie problemu z dodawaniem typów szaf z poziomu okna paszportu szafy.
11. Poprawienie błędu który pojawiał się po kliknięciu opcji "Filtruj" w oknie wyboru kabla miedzianego przy próbie wprowadzenia kabla do kanalizacji.
12. Poprawienie czytelności schematu rozwiniętego światłowodu kabla z połączeniami mostkowymi gdzie pospawana są włókna tego samego kabla.
13. Poprawienie błędu polegającego na tym, że w paszporcie obiektu w zakładce "Projekt" nie pojawiał się projekt do którego należy dany obiekt.
14. Ukrycie przycisku "Załączniki" w oknie paszportu nowego projektu.
15. Poprawienie błędu który pojawiał się przy analizie uszkodzenia światłowodu.
16. Poprawienie usterki polegającej na tym, że nie zapisywały się pola "Rzędy" i "Kolumny" w oknie paszportu szafy ulicznej.
17. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie wstawienia urządzenia elektrycznego do szafy.
18. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie dodania nowego typu urządzenia elektrycznego.
19. Kable koncentryczne umieszczone w kanalizacji są doliczane do zajętości kablowej.
20. Przywrócenie uzupełniania się zakończeń kanalizacji z mapy w oknie paszportu kanalizacji w przypadku dodawania nowego odcinka przy rysowaniu w trybie powiązania z istniejącym paszportem.
21. Poprawienie wyświetlania się typu wyposażania dodatkowego na zakładce "Widok szafy" w oknie paszportu szafy.
22. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie wygenerowania raportu "Status eksploatacji sieci".
23. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie eksportu schematu do pliku DWG.
24. Poprawienie działania funkcji znajdowania punktu w zadanej odległości.
25. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie wygenerowania raportu "Zestawienie kabli i wyposażeń".
26. Poprawienie usterki polegającej na tym, że nie można było zapisać zmienionych wartości pól "XAPI" i "API" w ustawieniach danych OSM.
27. Poprawienie usterki polegającej na tym, że nie zapisywały się zmiany w polu "Dodatkowy opis na schemacie" w paszporcie mufy.
28. Poprawienie problemu z kodowaniem polskich znaków w identyfikatorach obiektów na schematach generowanych.
29. Poprawienie usterki która powodowała, że w po zamknięciu schematu znikała zawartość okna widoków.
30. Poprawienie działa funkcji "Zlokalizuj uszkodzenie trasy.
31. Poprawienie błędu który powodował, że dla włókna nowego kabla nie można było wyświetlić listy dostępnych portów.
32. Poprawienie błędu który powodował, że po kliknięciu przycisku anuluj w oknie wyboru rejonu serwisowego dodawał się nowy rejon serwisowy.
33. Poprawienie błędu który pojawiał się czasami przy wyróżnianiu wybranych elementów na mapie.
34. Poprawienie działa opcji odwracania kolejności węzłów kabla.
35. Poprawienie błędu który pojawiał się przy wejściu na zakładkę "Koszty" w paszporcie przełącznicy.
36. Poprawienie błędu który powodował, że nie pokazywał się numer włókna w paszporcie spawu.
37. Poprawienie błędu który pojawiał się po zamknięciu okna raportu kanalizacji przez którą przeprowadzony jest kabel optyczny.
38. Poprawienie problemu z białymi kolorami włókien na schemacie mufy.
39. Poprawienie błędu który pojawiał się po zamknięciu okna wyboru obiektu przy próbie dodania obiektu do grupy.
40. Poprawienie błędu który pojawiał się przy zmianie rozmiaru lub orientacji strony podczas próby wydruku diagramu.
41. Poprawienie błędu który pojawiał się przy drukowaniu schematu.
42. Inne poprawki wynikające ze zgłoszeń użytkowników.

2022-01-11
FastGIS 11.0.8.61

Zmiany:
1. Wprowadzenie możliwości wyboru kodowania dla klienta Oracle w ustawieniach programu.
2. Generator sieci dociąga zakończenia linii do urządzenia.
3. Włączenie funkcji "Wstaw jako punkt kabla" dla wszystkich rodzajów kabli.
Poprawki:
1. Poprawienie problemu polegającego na tym, że wszystkie włókna kabli na schemacie mufy miały czarny kolor.
2. Poprawienie nakładających się napisów długości optycznej i nazwy na schemacie mufy.
3. Poprawienie błędu polegającego na braku możliwości wyłączenia automatycznego logowania.
4. Poprawienie błędów które pojawiały się po próbie otwarcia widoku przełącznicy lub widoku urządzenia.
5. Poprawienie usterki polegającej na zawieszaniu się generatora obiektów przy generowaniu kanalizacji.
6. Poprawienie nieprawidłowo działającego okna importu elementów z pliku przy imporcie z pliku KML/KMZ.
7. Poprawienie błędu pojawiającego się przy tworzeniu nowego cache przy pracy na serwerze terminali.

2021-11-30
FastGIS 11.0.6.61

Zmiany:
1. Przywrócenie funkcjonalności zmiany kolejności warstw na mapie.
2. Wprowadzenie komunikatu informującego użytkownika o duplikacie paszportu na mapie przy generowaniu obiektów na podstawie paszportów.
Poprawki:
1. Poprawienie działania widoków.
2. Poprawienie działania fastWWW.
3. Poprawienie usterki polegającej na tym, że w przypadku istnienia spacji w nazwie kabla przy generowaniu go na mapie pojawiał się błąd.
4. Poprawienie usterki nieaktywnego okna wprowadzania nowego hasła.

2021-10-15
FastGIS 11.0.5.61

Zmiany:
Dodanie możliwości zamiany nazwy warstwy na schematach ideowych.
Poprawki:
1. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie wydrukowania schematu.
2. Poprawienie błędu który pojawiał się po wybraniu opcji Pokaż obszar kiedy nie zaznaczony był żaden widok.
3. Poprawienie działania funkcji znajdowania podkładu.
4. Poprawienie usterki powodującej, że po zaimportowaniu podkładu checkbox jego widoczności był wyłączony.

2021-09-30
FastGIS 11.0.4.61

Nowe funkcjonalności:
1. Dodanie możliwości dodawania i usuwania warstw dla atrybutów graficznych.
2. Dodanie możliwości zdefiniowania skali dla atrybutów graficznych.
3. Dodanie do paszportów drzewa wyposażenia.
4. Tworzenie obiektów z wzorca + multikreacja.
5. Dodanie przycisku Zastosuj do formatek paszportów i zmiana organizacji funkcji na dolnym panelu.
6. Dodanie zakładki diagramu do paszportów mufy i urządzenia.
7. Zmiany w schematach:
 - Diagram RF dla urządzenia
 - Diagram FO dla obszaru
8. Cache dla XML.
9. Dodanie opcji Ustawianie wiązek od dołu do paszportu kanalizacji.
10. Dodanie preferencji USLUGI_PREPARE_TRACE włączającej propagację usługi założonej na port.
11. Dodanie powiązania plików FG1 z fastGIS.
12. Nowy typ paszportu - Estakada.
13. Dodanie możliwości pomiaru długości uszkodzenia z dowolnego obiektu.
14. Dodanie opcji Wyróżnij na mapie do zakładki Lista paszportów w oknie edycyjnym Obszary.
15. Dodanie możliwości eksportu raportów SQL do plików XLSX.
16. Dodanie do paszportu projektu opcji Wyróżnij na mapie która wyróżnia wybrane na liście elementy projektu.
17. Dodanie parametru BLOKADA_USUNIECIA_PODLACZONEGO_KABLA blokującego usunięcie kabla podłączonego do portów.
18. Dodanie informacji o ilości zajętego miejsca w bazie danych (fastAdministrator).

Zmiany:
1. Zmiany w obsłudze mapy
 - Przyspieszenie otwierania mapy
 - Jedna mapa, jeden szablon
 - Nowe reguły widoków
 - Asynchroniczna aktualizacja mapy przy zmianach
 - Ustawienie wyboru mapy otwieranej przy uruchamianiu programu.
 - Możliwość przesuwania identyfikatorów po zaznaczeniu ich na mapie.
2. Wydanie wersji 64-bitowej.
3. Poprawki wydajności w wielu miejscach w programie.
4. Obsługa błędów i wyjątków
5. Zmiana okna ustawień.
6. Dodanie pola edycyjnego Id przyłącza (POPC) do paszportu budynku.
7. Dodanie mechanizmu uzupełniania węzłów kabla na podstawie przebiegu na mapie.
8. Dodanie pola Warstwa wg detali do okna Własności.
9. Dodanie do schematu szafy wizualizacji przełącznicy głównej, głowic i grup głowic.
10. Zmiany oznaczeń i nazewnictwa układów współrzędnych na standard EPSG.
11. Zmiana wielkości i pozycji opisów urządzeń na schemacie szafy.
12. Wprowadzenie zapamiętywania pozycji okien przy pracy na wielu monitorach.
13. Wprowadzenie możliwości importu plików w formacie AutoCad 2018.
14. Uzupełnienie danych w budżecie mocy o urządzenia końcowe.

Poprawki:
1. Poprawa usterki polegającej na tym, że na liście paszportów obszaru na kabli koncentrycznych nie ma wartości w kolumnie Typ.
2. Poprawienie błędu który pojawiał się przy próbie dodania łączówki do głowicy kablowej do której dodane zostały wszystkie łączówki wynikające z typu głowicy.
3. Poprawienie usterki powodującej, że zakończenia kanalizacji nie uzupełniały się automatycznie po narysowaniu jej na mapie.
4. Poprawienie błędu polegającego na tym, że po zmianie zakończenia kanalizacji nie można było usunąć studni do której była podłączona.
5. Poprawienie usterki polegającej na tym, że program zawieszał się po kliknięciu opcji Wstaw trasę w zakładce Przebieg włókna w paszporcie Włókna trasy optycznej.
6. Poprawienie usterki polegającej na tym, że nie działał natywny tryb pobierania WMS.
7. Poprawienie błędów zgłoszonych przez klientów.

2021-09-02
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę na naszej stronie. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na pliki cookie.
ZAPISZ